Số mặt chéo của hình hộp ABCD.A’B’C’D’ là: 

Câu hỏi: Số mặt chéo của hình hộp ABCD.A’B’C’D’ là:  A. 4  B. 6  Đáp án chính xác C. 8  D. 10  Trả lời: Các mặt chéo của hình hộp là: (ADC′B′), (A′D′CB), (ABC′D′), (DCB′A′), (ACC′A′), (BDD′B′).Đáp án cần chọn là: B ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin