Số giao điểm của đường thẳng d: y = 2x + 4 và parabol (P): y = x2 là:

Câu hỏi: Số giao điểm của đường thẳng d: y = 2x + 4 và parabol (P): y = x2 là: A. 2 Đáp án chính xác B. 1 C. 0 D. 3 Trả lời: Xét phương trình hoành độ giao điểm x2 = 2x + 4 ↔ x2 − 2x – 4 có ∆’ = 5 > 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt …
Hoc tap online
Author: admin