Số giá trị nguyên của tham số (m in left[ { – 10;10} right]) để hàm số (y = frac{{{{log }_{frac{1}{3}}}x – 2}}{{{{log }_3}x – m}}) đồng biến trên khoảng (left( {0;3} right))là

Câu hỏi: Số giá trị nguyên của tham số (m in left[ { – 10;10} right]) để hàm số (y = frac{{{{log }_{frac{1}{3}}}x – 2}}{{{{log }_3}x – m}}) đồng biến trên khoảng (left( {0;3} right))là A. (10). B. (11). C. (12). D. (13). Lời giải Ta có (y = frac{{{{log…

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin