Số đo của góc 5π/8 đổi ra độ là    A. 79o            B. 112,50    C. 125,5o            D. 87,5o

Câu hỏi: Số đo của góc 5π/8 đổi ra độ là    A. 79o            B. 112,50    C. 125,5o            D. 87,5o Trả lời: Cách 1. Tính trực tiếp.5π/8 = 5/8.180o = 112,5o.Cách 2. Ước lượng.900 = π/2 < 5π/8 < 2π/3 = 120oDo các phương án A, C, D bị loại. Đáp án là B.Đáp án: B ====== **** …
Hoc tap online
Author: admin