Số các giá trị nguyên của tham số m để phương trình log2(x-1)=log2(mx-8) có hai nghiệm thực phân biệt là :

Câu hỏi: Số các giá trị nguyên của tham số m để phương trình log2(x–1)=log2(mx–8) có hai nghiệm thực phân biệt là : A. 3 Đáp án chính xác B. 4 C. 5 D. vô số     Trả lời: ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin