(Sở Bắc Giang 2022) Có bao nhiêu số nguyên dương (x) sao cho ứng với mỗi (x) có đúng 9 số nguyên (y) thỏa mãn (left( {{2^{y + 1}} – {x^2}} right)left( {{3^y} – x} right) < 0) ?

Câu hỏi: (Sở Bắc Giang 2022) Có bao nhiêu số nguyên dương (x) sao cho ứng với mỗi (x) có đúng 9 số nguyên (y) thỏa mãn (left( {{2^{y + 1}} – {x^2}} right)left( {{3^y} – x} right) < 0) ? A. (64.) B. (67.) C. 128. D. 53. Lời giải: THl: (left{…

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin