Quan sát hình vẽ dưới đây và cho biết điểm O nằm giữa hai điểm nào?

Câu hỏi: Quan sát hình vẽ dưới đây và cho biết điểm O nằm giữa hai điểm nào? A. B và C B. G và E C. A và C D. I và K Đáp án chính xác Trả lời: Đáp án đúng là: D Quan sát hình vẽ, em thấy: Ba điểm A, O, …
Hoc tap online
Author: admin