Phương trình m2-23m-1x+m+2007m=0 có nghiệm khi

Câu hỏi: Phương trình m2–23m–1x+m+2007m=0 có nghiệm khi A. m≠3±2 Đáp án chính xác B. m=3±2 C. m=3–2 D. m=3+2 Trả lời: Phương trình m2–23m–1x+m+2017m=0 có dạng ax + b = 0 và có nghiệm khi a≠0 ( khi đó phương trình có nghiệm duy nhất)  hoặc a= b= 0 ( khi đó phương trình có vô số nghiệm).* Xét a≠0 hay m2–23m–1≠0⇔m≠2+3; m≠–2+3* Xét a = b …
Hoc tap online
Author: admin