Phát biểu thành lời mỗi mệnh đề sau và xét tính đúng sai của nó. ∀ n ∈ N; n ≤ 2n

Câu hỏi: Phát biểu thành lời mỗi mệnh đề sau và xét tính đúng sai của nó. ∀ n ∈ N; n ≤ 2n Trả lời: Mọi số tự nhiên đều nhỏ hơn hoặc bằng hai lần của nó. – Mệnh đề này đúng. ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin