Cho 3 điểm A (0; 3); B (2; 2); C (m + 3; m). Giá trị của điểm m để 3 điểm A, B, C thẳng hàng là?

Câu hỏi: Cho 3 điểm A (0; 3); B (2; 2); C (m + 3; m). Giá trị của điểm m để 3 điểm A, B, C thẳng hàng là? A. 1                       Đáp án chính xác B. −3                     C. 3                       D. −1 Trả lời: Gọi d: y = ax + b là đường …
Hoc tap online
Author: admin