Phân loại và phương pháp giải Toán Hàm số mũ, lũy thừa, logarit

Phân loại và phương pháp giải Toán Giải tích 12 (Chương 2. Hàm số lũy thừa – Hàm số mũ – Hàm số logarit). Tài liệu được soạn thảo một cách công phu bởi ThS Lê Văn Đoàn.

Link: (mathvn)

Mediafire link: Download this book/file.