Một người vay ngân hàng một số tiền với lãi suất mỗi tháng là 1,12%. Biết cuối mỗi tháng người đó phải trả cho ngân hàng 3.00.000 đồng và trả trong 1 năm thì hết nợ. Số tiền người đó vay là:

Câu hỏi: Một người vay ngân hàng một số tiền với lãi suất mỗi tháng là 1,12%. Biết cuối mỗi tháng người đó phải trả cho ngân hàng 3.00.000 đồng và trả trong 1 năm thì hết nợ. Số tiền người đó vay là: A. 33510627 đồng Đáp án chính xác B. 50341123 đồng C. 30453210 đồng D. 29340240 …
Hoc tap online
Author: admin