Giá trị của biểu thức nào sau đây bằng 0,0000000375?

Câu hỏi: Giá trị của biểu thức nào sau đây bằng 0,0000000375? A. 38.10–6 B. 3,75.10–7 C. 38.10–7 Đáp án chính xác D. 3,75.10–9 Trả lời: Viết lại 0,0000000375 = 375.1010 . Trong các số ở các phương án có (3/8)10–7 = 0,375.10–7 = 375.10–10 Chọn đáp án C ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin