Một lớp học có 30 học sinh, trong đó có 12 bạn nữ. Hỏi số bạn nữ chiếm bao nhiêu phần trăm so với số học sinh cả lớp

Câu hỏi: Một lớp học có 30 học sinh, trong đó có 12 bạn nữ. Hỏi số bạn nữ chiếm bao nhiêu phần trăm so với số học sinh cả lớp A. 40% Đáp án chính xác B. 60% C. 25% D. 125% Trả lời: Đáp án A ====== **** mời các bạn xem câu …
Hoc tap online
Author: admin