Một hình trụ có bán kính đường tròn đáy là 6cm ,chiều cao 9cm. Hãy tính: Thể tích của hình trụ(Lấy π = 3,142 làm tròn kết quả đến hàng đơn vị )

Câu hỏi: Một hình trụ có bán kính đường tròn đáy là 6cm ,chiều cao 9cm. Hãy tính: Thể tích của hình trụ(Lấy π = 3,142 làm tròn kết quả đến hàng đơn vị ) Trả lời: Thể tích hình trụ là :V = πR2.h = 3,142.62.9 ≈ 1018 (cm3) ====== **** mời các bạn xem câu tiếp …
Hoc tap online
Author: admin