Một hình hộp chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b, chiều cao là c. Công thức tính thể tích V của hình hộp chữ nhật đó là:

Câu hỏi: Một hình hộp chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b, chiều cao là c. Công thức tính thể tích V của hình hộp chữ nhật đó là: A. V = (a + b) × c B. V = a × b × c Đáp án chính xác C. V = a × …
Hoc tap online
Author: admin