Cho phép tính: 34215 x 2 . Trong các cách sau, cách đặt tính nào đúng?

Câu hỏi: Cho phép tính: 34215 x 2 . Trong các cách sau, cách đặt tính nào đúng? A.  B.  C.  D.  Đáp án chính xác Trả lời: Khi đặt tính ta phải đặt chữ số 2 thẳng hàng với chữ số hàng đơn vị của số 34215, hay chữ số 2 phải đặt thẳng hàng với chữ số 5.Trong các …
Hoc tap online
Author: admin