Mỗi số sau là bình phương của số tự nhiên nào?a) A=99…9⏟n00…0⏟n25b) B=99…9⏟n800…0⏟n1

Câu hỏi: Mỗi số sau là bình phương của số tự nhiên nào?a) A=99…9⏟n00…0⏟n25b) B=99…9⏟n800…0⏟n1 Trả lời: a) Đặt a=99…9⏟n ta có 10n=a+1Do đó A=a.10n.100+25=aa+1.100+25=100a2+100a+25=10a+52=99…9⏟n−152b)Đặt a=99…9⏟n ta có 10n=a+1Do đó B=99…9⏟n.10n+2+800…0⏟n1=aa+1.100+80a+1+1=100a2+180a+81=10a+92=99…9⏟n+12 ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin