Muốn so sánh các phần trong toàn bộ dữ liệu ta nên dùng:

Câu hỏi: Muốn so sánh các phần trong toàn bộ dữ liệu ta nên dùng: A. Biểu đồ tranh. B. Biểu đồ cột.   C. Biểu đồ hình quạt tròn.   Đáp án chính xác D. Biểu đồ đoạn thẳng. Trả lời: Đáp án đúng là: C Biểu đồ hình quạt tròn dùng để so …
Hoc tap online
Author: admin