Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao? a) 0,01 = √0,0001; b) -0,5 = √-0,25; c) √39 6 d) (4 – √13).2x < √3(4 – √13) ⇔ 2x < √3

Câu hỏi: Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao? a) 0,01 = √0,0001; b) -0,5 = √-0,25; c) √39 < 7 và √39 > 6 d) (4 – √13).2x < √3(4 – √13) ⇔ 2x < √3 Trả lời: a) Đúng, vì √0,0001 = √0,012 = 0,01b) Sai, vì vế phải không có nghĩa.(Lưu ý: √A có nghĩa khi A …
Hoc tap online
Author: admin