Luận Văn Thạc sĩ Toán – bài tập phân hóa khi dạy học lượng giác nâng cao

Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa khi dạy học Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác:
+ Hệ thống hóa một số vấn đề lí luận về dạy học phân hóa, về câu hỏi và bài tập phân hóa.
+ Bằng điều tra và quan sát tìm hiểu thực trạng dạy học phân hóa môn toán, trong đó có thực trạng dạy và học phân hóa nội dung “Hàm số lượng giác và Phương trình lượng giác” lớp 11 nâng cao.
+ Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa khi dạy học Hàm số lượng giác và Phương trình lượng giác ở lớp 11 trường THPT.
+ Kiểm tra tính khả thi và hiệu quả của hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa đã được xây dựng.
Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa khi dạy học lượng giác của Ngô Văn Nghị, luận văn Thạc sĩ GD. (theo vnmath)
Link
Download