Chuyên đề tiếp tuyến với tiệm cận, trục tọa độ, cực trị

Chuyên đề tiếp tuyến với tiệm cận, với trục tọa độ, cực đại cực tiều của thầy Nguyễn Đình Sỹ.
Link:
Download