Lựa chọn đáp án đúng nhất:4,5 dm3 – 2500 cm3 – 1100 cm3 =  ?

Câu hỏi: Lựa chọn đáp án đúng nhất:4,5 dm3 – 2500 cm3 – 1100 cm3 =  ? A. 700 cm3  B. 800 cm3  C. 900 cm3  Đáp án chính xác D. 1000 cm3  Trả lời: 4,5 dm3 – 2500 cm3 – 1100 cm3= 4500 cm3– 2500 cm3 -1100 cm3= 2000 cm3– 1100 cm3 =  900 …
Hoc tap online
Author: admin