Hóa học khác Toán học chỗ nào?

Một hôm, nhà Toán học người Đức Karl Gauss tranh luận với nhà hóa học người Ý Avogadro. Ông Gauss tỏ ra coi thường Hóa học và cho rằng chỉ có Toán học mới có các định luật, còn Hóa học chỉ phục vụ cho Toán học mà thôi. Avogadro dẫn Gauss vào phòng thí nghiệm và tự mình làm một thí nghiệm: Cho một thể tích O2 tác dụng với hai thể tích H2 để tạo thành hai thể tích H2O ở dạng hơi:

Lúc đó nhà hóa học mới mỉm cười bảo nhà toán học rằng:

Ngài thấy chưa! Nếu hóa học đã muốn thì toán học phải chào thua. Hai cộng một, bất chấp toán học cũng vẫn chỉ là hai đấy thôi.

(sưu tầm)