(HK1 Toán 12) Tìm tất cả các giá trị của m để hs (y = dfrac{{mx + 16}}{{x + m}}) nghịch biến trên (left( {0;10} right)) 

Câu hỏi: Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số (y = dfrac{{mx + 16}}{{x + m}}) nghịch biến trên (left( {0;10} right))  A. (m in left[ { – 4;0} right])  B. (m in left( { – 4;4} right))  C. (m in left( { – infty ; – 10} right] cup left( …
Hoc tap online
Author: admin