(HK1 Toán 10) Trong tam giác EFG, hãy chọn mệnh đề đúng. 

Câu hỏi: Trong tam giác EFG, chọn mệnh đề đúng.  A. (E{F^2} = E{G^2} + F{G^2} + 2EG.FG.cos G.)         B. (E{F^2} = E{G^2} + F{G^2} + 2EG.FG.cos E.)  C.  (E{F^2} = E{G^2} + F{G^2} – 2EG.FG.cos E.)       D. (E{F^2} = E{G^2} + F{G^2} – 2EG.FG.cos G.)  Lời giải tham khảo: …
Hoc tap online
Author: admin