(HK1 Toán 10) Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình (3x + 2y < 10)? 

Câu hỏi: Điểm nào dưới đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình (3x + 2y < 10)?  A. (5;1).   B. (4;2).      C. (1;5).        D. (1;2).  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: D +) Thay tọa độ điểm (5;1) vào bất phương trình ta có: 3.5 + 2.1 < …
Hoc tap online
Author: admin