(HK1 Toán 10) Tập xác định của hàm số (y = frac{{x + 1}}{{{x^2} – 4}})

Câu hỏi: Tập xác định của hàm số (y = frac{{x + 1}}{{{x^2} – 4}})  A. (mathbb{R}).   B. (mathbb{R}{rm{backslash }}{ 2} ).  C. (mathbb{R}{rm{backslash }}{  – 2;2} ).  D. (mathbb{R}{rm{backslash }}{  – 2; – 1;2} ).  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: C Hàm số (y = frac{{x + 1}}{{{x^2} – 4}}) xác định …
Hoc tap online
Author: admin