(HK1 Toán 10) Hãy cho biết phần không bị gạch trên hình vẽ dưới đây minh họa cho tập hợp nào? 

Câu hỏi: Phần không bị gạch trên hình vẽ dưới đây minh họa cho tập hợp nào?  A. (left( {0;1} right).)    B. (left( {1; + infty } right).)    C. (left[ {1; + infty } right).)     D. (left( {0;1} right].)  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: C Hình vẽ đã cho là …
Hoc tap online
Author: admin