(HK1 Toán 10) Cho mẫu số liệu sau: 156 158 160 162 164

Câu hỏi: Cho mẫu số liệu sau: 156   158   160   162   164 Nếu bổ sung hai giá trị 154, 167 vào mẫu số liệu này thì so với mẫu số liệu ban đầu: A. Trung vị và số trung bình đều không đổi  B. Trung vị thay đổi, số trung bình không thay đổi  C. …
Hoc tap online
Author: admin