(HK1 Toán 10) Cho biết (alpha ) và (beta ) là hai góc khác nhau và bù nhau, trong các đẳng thức sau đây đẳng thức nào sai? 

Câu hỏi: Cho (alpha ) và (beta ) là hai góc khác nhau và bù nhau, trong các đẳng thức sau đây đẳng thức nào sai?  A. (sin alpha  = sin beta .)       B. (cos alpha  =  – cos beta .)   C. (tan alpha  =  – tan beta .)     D. (cot alpha  …
Hoc tap online
Author: admin