Hiện nay tổng số tuổi của hai bố con là 48 tuổi,biết ba năm nữa tuổi bố sẽ gấp 5 lần tuổi con.Hỏi hiện nay bố bao nhiêu tuổi? Con bao nhiêu tuổi?

Câu hỏi: Hiện nay tổng số tuổi của hai bố con là 48 tuổi,biết ba năm nữa tuổi bố sẽ gấp 5 lần tuổi con.Hỏi hiện nay bố bao nhiêu tuổi? Con bao nhiêu tuổi? Trả lời: Tổng số tuổi của hai bố con 3 năm nữa là 48 + 3 × 2 = 54 (tuổi)             …
Hoc tap online
Author: admin