Cho tam giác ABC vuông tai A. Hãy nêu cách dựng tiếp tuyến với đường tròn ngoại tiếp OABC, biết tiếp tuyến đi qua1. Điểm A2. Điểm B

Câu hỏi: Cho tam giác ABC vuông tai A. Hãy nêu cách dựng tiếp tuyến với đường tròn ngoại tiếp OABC, biết tiếp tuyến đi qua1. Điểm A2. Điểm B Trả lời: Vì tam giác ABC vuông tại A nên đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có tâm O là trung điểm của BC.1. …
Hoc tap online
Author: admin