Gọi (S) là tập tất cả các giá trị nguyên của tham số (m) sao cho giá trị lớn nhất của hàm số (y = left| {frac{1}{4}{x^4} – frac{{19}}{2}{x^2} + 30x + m – 20} right|) trên đoạn (left[ {0;,2} right]) không vượt quá (20). Tổng các phần tử của (S) bằng

Câu hỏi: Gọi (S) là tập tất cả các giá trị nguyên của tham số (m) sao cho giá trị lớn nhất của hàm số (y = left| {frac{1}{4}{x^4} – frac{{19}}{2}{x^2} + 30x + m – 20} right|) trên đoạn (left[ {0;,2} right]) không vượt quá (20). Tổng các phần tử của (S) bằng…

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin