Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (m in left[ { – 10;10} right]) để hàm số (y = left| {m{x^3} – 3m{x^2} + (3m – 2)x + 2 – m} right|) có 5 điểm cực trị?

Câu hỏi: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (m in left[ { – 10;10} right]) để hàm số (y = left| {m{x^3} – 3m{x^2} + (3m – 2)x + 2 – m} right|) có 5 điểm cực trị? A. (9). B. (7). C. (10). D. (11). LỜI GIẢI CHI TIẾT Xét hàm […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin