Có bao nhiêu giá trị m dương sao cho giá trị lớn nhất của hàm số (fleft( x right) = left| {{x^3} – 3{m^2}x + 2{m^3} + 9{m^2} + 1} right|) trên đoạn (left[ {0;3} right]) bằng 30?

Câu hỏi: Có bao nhiêu giá trị m dương sao cho giá trị lớn nhất của hàm số (fleft( x right) = left| {{x^3} – 3{m^2}x + 2{m^3} + 9{m^2} + 1} right|) trên đoạn (left[ {0;3} right]) bằng 30? A. (0). B. (1). C. (2). D. Vô số. LỜI GIẢI CHI TIẾT Xét hàm […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin