Gọi (S) là tập hợp tất cả các số nguyên (m) để hàm số (y = left| {frac{1}{4}{x^4} – frac{{19}}{2}{x^2} + 30x + m} right|) có giá trị lớn nhất trên đoạn (left[ {0,;,2} right]) không vượt quá (20). Số phần tử của tập hợp (S) bằng?

Câu hỏi: Gọi (S) là tập hợp tất cả các số nguyên (m) để hàm số (y = left| {frac{1}{4}{x^4} – frac{{19}}{2}{x^2} + 30x + m} right|) có giá trị lớn nhất trên đoạn (left[ {0,;,2} right]) không vượt quá (20). Số phần tử của tập hợp (S) bằng? A. 12. B. 13. C. 14….

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin