Cho hàm số (y = f(x) = {e^{{x^2}}} + sqrt[3]{{{x^4} – 1}}). Xét các mệnh đề: (I): Hàm số có tập xác định là (D = [ – 1;1]). (II): Hàm số có tập xác định là (D = mathbb{R}). (III): Hàm số không có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất. (IV): Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng 0. Số mệnh đề đúng là:

Câu hỏi: Cho hàm số (y = f(x) = {e^{{x^2}}} + sqrt[3]{{{x^4} – 1}}). Xét các mệnh đề: (I): Hàm số có tập xác định là (D = [ – 1;1]). (II): Hàm số có tập xác định là (D = mathbb{R}). (III): Hàm số không có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất. […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin