Biết giá trị lớn nhất của hàm số (y = left| {sqrt {4 – {x^2}} + x – frac{1}{2}} right| + m) là (18). Mệnh đề nào sau đây đúng?

Câu hỏi: Biết giá trị lớn nhất của hàm số (y = left| {sqrt {4 – {x^2}} + x – frac{1}{2}} right| + m) là (18). Mệnh đề nào sau đây đúng? A. (0 < m < 5). B. (10 < m < 15). C. (5 < m < 10). D. (15 < m < […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin