Gọi (S) là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số (m) sao cho (f(x) = left| {{x^3} – 3x + m} right| le 16,,forall x in left[ {0;3} right]). Tổng tất cả các phần tử của (S) bằng

Câu hỏi: Gọi (S) là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số (m) sao cho (f(x) = left| {{x^3} – 3x + m} right| le 16,,forall x in left[ {0;3} right]). Tổng tất cả các phần tử của (S) bằng A. ( – 104). B. (104). C. ( – 96). D. […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin