Giá trị lớn nhất của hàm số (y = left| {frac{{ln x + 1}}{{sqrt {{{ln }^2}x + 1} }} + m} right|) trên (left[ {1;{e^2}} right]) đạt giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu?

Câu hỏi: Giá trị lớn nhất của hàm số (y = left| {frac{{ln x + 1}}{{sqrt {{{ln }^2}x + 1} }} + m} right|) trên (left[ {1;{e^2}} right]) đạt giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu? A. (frac{{1 + sqrt 2 }}{2}) B. (frac{{sqrt 2 – 1}}{4}) C. (frac{{1 + sqrt 2 }}{4}) D….

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin