Gọi (S) là tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực (m) sao cho giá trị lớn nhất của hàm số (y = left| {{x^3} – 3x + m} right|) trên đoạn (left[ {0;,2} right]) bằng (3). Số phần tử của (S) là

Câu hỏi: Gọi (S) là tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực (m) sao cho giá trị lớn nhất của hàm số (y = left| {{x^3} – 3x + m} right|) trên đoạn (left[ {0;,2} right]) bằng (3). Số phần tử của (S) là A. (1). B. (2). C. (0). D. […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin