Giáo trình giải tích số

Trường Đại học Đà Lạt
Sơ lược:
Chương 1. Lý thuyết sai số
Chương 2. Xấp xỉ tốt nhất
Chương 3. Xấp xỉ hàm bằng đa thức nội suy
Chương 4. Tính gần đúng đạo hàm và tích phân
Chương 5. Giải phương trình phi tuyến
Chương 6. Giải hệ phương trình đại số tuyến tính
Chương 7. Giải gần đúng phương trình vi phân

LINK DOWNLOAD

Comments are closed.