Giải trải nghiệm hướng nghiệp lớp 10 hoạt động 8 trang 49 Cánh Diều

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn Câu 1 Lựa chọn, tham gia hoạt động cộng đồng ở địa phương và thể hiện trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao khi tham gia hoạt động đó. Gợi ý: – Xác định một hoạt động cộng đồng phù hợp với bản thân; […]
Hoc tap online
Author: admin