Giải phương trình (frac{{6 – 10sin left( {x – frac{pi }{3}} right) + cos 2x}}{{sin 2x}} = sqrt 3 ).

Giải phương trình (frac{{6 – 10sin left( {x – frac{pi }{3}} right) + cos 2x}}{{sin 2x}} = sqrt 3 ). Lời giải Điều kiện: (sin 2x ne 0 Leftrightarrow 2x ne kpi  Leftrightarrow x ne frac{{kpi }}{2})(left( {k in mathbb{Z}} right)). Khi đó ta có phương trình…

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin