Cho (1 ne a > 0), chứng minh rằng: (frac{{ln a}}{{a – 1}} le frac{{1 + sqrt[3]{a}}}{{a + sqrt[3]{a}}})

Cho (1 ne a > 0), chứng minh rằng: (frac{{ln a}}{{a – 1}} le frac{{1 + sqrt[3]{a}}}{{a + sqrt[3]{a}}}). Lời giải Ta phải chứng minh (frac{{ln a}}{{a – 1}} le frac{{1 + sqrt[3]{a}}}{{a + sqrt[3]{a}}}) (1) với (1 ne a > 0). Xét hai trường hợp: +) Trường hợp…

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin