Giải mục 3 trang 30, 31 SGK Toán 7 tập 2 – Chân trời sáng tạo>

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn HĐ 2 Thực hành 3 Vận dụng 1 HĐ 2 Diện tích của một hình chữ nhật được biểu thị bởi đa thức P(x) = (2{x^2} + 4x). Hãy tính diện tích của hình chữ nhật ấy khi biết x = 3cm. Phương pháp giải: Thay […]
Hoc tap online
Author: admin