Giải bài tập Cuối chương 10 (Chân trời)

Giải bài tập Cuối chương 10 (Chân trời) ========= Giải bài 1 trang 86 – ôn C 10 – T10-CTST Chọn ngẫu nhiên một số nguyên dương có ba chữ số a) Hãy mô tả không gian mẫu b) Tính xác suất của biến cố “Số được chọn là lập phương của một số nguyên” […]
Hoc tap online
Author: admin