Giải bài tập Bài tập cuối chương 1 (Chân trời)

Giải bài tập Bài tập cuối chương 1 (Chân trời) ================= Bài 1 trang 27 Đề bài Xác định tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau: a) ({ a}  in { a;b;c;d} ) b) (emptyset  = { 0} ) c) ({ a;b;c;d}  in { b;a;d;c} ) d) ({ a;b;c}  subset { a;b;c} ) Mệnh […]
Hoc tap online
Author: admin