Giải bài tập Bài 2: Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn (Chân trời)

Giải bài tập Bài 2: Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn (Chân trời) =============== Giải bài 1 trang 37 Biểu diễn miền nghiệm của mỗi hệ bất phương trình sau: a) (left{ begin{array}{l}x + y – 3 ge 0\x ge 0\y ge 0end{array} right.) b) (left{ begin{array}{l}x – 2y < 0\x + 3y […]
Hoc tap online
Author: admin